Mật khẩu wifi

-Mật khẩu wifi nhà mày là gì ?

-“Từ 0 đến 9”

-Tao gõ rồi sao không được

-Đã bảo là “từ 0 đến 9!”

-Thì đây, 0123456789 đây, có được đâu ?

-Mày dở à ?
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
gõ nguyên cái câu “từ 0 đến 9” vào cho tao.

Xem thêm:

Facebook Comments